fbpx
Nahoru

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SOUBORY COOKIES

Identifikační údaje Provozovatele

Tato webová stránka https://calvo.cz je provozována společností Transtrade s.r.o., IČO: 31342591, zápis v registru ORSR Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 4373/B (dále jako „Provozovatel“).

Kontaktní údaje Provozovatele

Adresa pro doručování poštou:  Nádražná 34 900 28 Ivanka pri Dunaji
Adresa elektronické pošty:  sekretariat@transtrade.sk
Telefon: +421 2/459 450 08

Provozovatel neurčil odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

Informace podle čl. 13 a 14 a Oznámení podle čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR

 • Jednotlivé účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování naleznete níže. Pokud se zpracování zakládá na článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, budou explicitně uvedeny oprávněné zájmy, které sleduje Provozovatel nebo třetí strana.
 • Vždy budete informováni o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nezbytný pro uzavření smlouvy, a zda jste jako dotyčná osoba povinna poskytnout osobní údaje, jakož i o možných následcích neposkytnutí těchto údajů.
 • V případě, že by Provozovatel měl v úmyslu dále zpracovávat osobní údaje k jinému účelu, než na který byly od vás získány, před takovýmto dalším zpracováním dostanete informace o tomto jiném účelu a další relevantní informace uvedené v čl. 13 odst. 2.GDPR.
 • Za účelem zajištění spravedlivého a transparentního zpracování vás při každém jednotlivém účelu zpracování vašich osobních údajů Provozovatel vyrozumí o době uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritériích na její určení.
 • Vždy máte právo požadovat od Provozovatele přístup k vašim osobním údajům a právo na jejich opravu, vymazání, omezení zpracování, nebo právo namítat proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Pokud bude zpracování vašich osobních údajů založené na článku 6 odst. 1 písm. a) nebo na článku 9 odst. 2 písm. a) GDPR, máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Rovněž máte právo podat stížnost orgánu dozoru v případech, kdy tak určuje legislativa.
 • Máte právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se vás týkají, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace uvedené v čl. 15 odst. 1 GDPR. Máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které se o vás zpracovávají.
 • Máte právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení.
 • Máte právo dosáhnout u Provozovatele, bez zbytečného odkladu, vymazání osobních údajů, které se vás týkají, a Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je splněn některý z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR.
 • Máte právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování, pokud jde o případy uvedené v čl. 18 GDPR.
 • Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli podle čl. 20 GDPR.
 • Máte právo kdykoliv namítat, z důvodů týkajících se konkrétní situace, proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, které je prováděno na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR včetně práva namítat proti profilování založenému na uvedených ustanoveních.
 • Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s tímto přímým marketingem.
 • Máte právo na to, aby se na vás nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky, které se vás týkají nebo by vás podobně významně ovlivnily.
 • V případě porušení ochrany osobních údajů, které by pravděpodobně vedlo k vysokému riziku pro práva a svobody fyzických osob, Provozovatel vám bez zbytečného odkladu oznámí porušení ochrany osobních údajů.

Informace a oznámení vám poskytujeme, abychom vám pomohli porozumět tomu, jak můžeme naložit s osobními údaji, které nám poskytnete. Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete naše Prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat, používat a zveřejňovat vaše osobní údaje způsobem, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte nám prosím své osobní údaje.

Jednotlivé účely použití Vašich osobních údajů

WEBOVÉ STRÁNKY A POUŽITÍ COOKIES

Cookies jsou malé textové soubory, které umožňují opakované rozpoznání uživatele. Tyto cookies si pamatují rozhodnutí, která na stránce děláte (např. si zapamatují váš preferovaný obchod). Tyto soubory cookies si mohou také zapamatovat změny, které jste udělali např. ve velikosti nebo typu písma.

JAK POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIES?

Tato webová stránka používá soubory cookies ke shromažďování anonymních statistických informací o návštěvnících, k zapamatování si uživatelských nastavení, pro lepší přizpůsobení reklam zájmům návštěvníků a pro nezbytnou funkcionalitu stránek. Soubory cookies se nebudou používat k jinému účelu, než je uveden. Pokud si přejete udělený souhlas k používání cookies zrušit, napište nám prosím na sekretariat@transtrade.sk.

JAK KONTROLOVAT SOUBORY COOKIES?

Soubory cookies můžete kontrolovat a / nebo smazat dle uvážení – podrobnosti viz stránka aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webové stránky manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

TECHNICKY NEZBYTNÉ COOKIES

NUTNÉ COOKIES PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ STRÁNKY

NÁZEV

ÚČEL

EXPIRACE        

ADRESA

 LINK

PHPSESSID       

Tento soubor cookie uchovává stav relace uživatele v rámci požadavků na stránky.

1 rok

 

EuroDNS S.A.
21, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Luxembourg

Bližší informace o ochraně soukromí naleznete zde.

GDPR Cookie Consent Plugin       

Tento plugin zajišťuje řešení k zajištění souladu se soubory cookie. Uchovává informace o kategoriích souborů cookie, které web používá, a o tom, zda návštěvníci udělili nebo odvolali souhlas s používáním jednotlivých kategorií. To umožňuje vlastníkům stránek zabránit v ukládání souborů cookie v každé kategorii do prohlížeče uživatele.           

1 rok

EuroDNS S.A.
21, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Luxembourg       

Více informací zde.

COOKIES PRO MARKETING A REMARKETING

TYP

NÁZEV

ÚČEL

EXPIRACE        

ADRESA

LINK 

Remarketing          

Google Ads         

Identifikace v rámci reklamní sítě Google Ads, opětovné cílení reklamy na základě akce uživatele (remarketing)                   

2 roky

Google Ireland Limited Gordon House,

Barrow Street, Dublin 4, Ireland        

Bližší informace o ochraně soukromí naleznete zde, přičemž odmítnout cookies můžete zde.

Social

YouTube

Zobrazení YouTube videí na stránce

1 rok

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Bližší informace o ochraně soukromí naleznete zde.

Analytika

Google Analytics       

Získávání anonymizovaných statistických údajů o používání webové stránky

2 roky

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Bližší informace o ochraně soukromí naleznete zde, přičemž pro odmítnutí cookies si můžete instalovat softwarový doplněk dostupný zde.

Poskytování informací. Kdo je příjemcem vašich osobních údajů?

Kategorie příjemce

Účel poskytování / zpřístupnění

Společnosti v rámci skupiny společností TRANSTRADE s.r.o., a / nebo třetí poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají údaje v zastoupení Provozovatele       

poskytování služeb a produktů Provozovatele

Poskytovatelé služeb třetích stran jakékoliv dceřiné / přidružené společnosti TRANSTRADE s.r.o.,  kteří se prostřednictvím Provozovatele účastní poskytování služeb, o které jste požádali nebo o které Provozovatel požádal na výše uvedené účely

výkon vámi požadovaných služeb

Obchodní partner

výkon vámi požadovaných služeb

Vládní orgány

splnění zákonné povinnosti

Orgány činné v trestním řízení

splnění zákonné povinnosti

Majitelé společnosti Provozovatele a dodavatelé

výkon vámi požadovaných služeb

Agentury pro úvěrovou referenci, agentury na prevenci podvodů, společnosti v rámci skupiny společností TRANSTRADE s.r.o., a / nebo třetí poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají údaje v zastoupení Provozovatele

boj proti korupci, boj proti praní špinavých peněz,

sankce, poznání svého zákazníka, kontrola kreditů a kontrola podvodů

Pokud Provozovateli osobní údaje poskytnete, souhlasíte s uvedeným sdílením.

Jsou vaše osobní údaje přeneseny mimo EU?

Vzhledem k tomu, že společnost TRANSTRADE s.r.o. působí v mnoha zemích, vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům nebo dodavatelům, přeneseny a / nebo uchovány v zemích mimo EU, přičemž v těchto zemích mohou být právní předpisy na ochranu osobních údajů nižší úrovně než v EU. V maximální možné míře se však snažíme zajistit, aby vaše osobní údaje získaly stejnou úroveň ochrany, jakou by měli v EU, včetně snahy o zajištění jejich bezpečnosti a používání v souladu s našimi pokyny a dohodnutým účelem.

Některé země mimo EU byly schváleny Evropskou komisí jako země poskytující v podstatě rovnocennou ochranu právními předpisy EU na ochranu osobních údajů, a proto nejsou zapotřebí žádné dodatečné záruky pro předávání osobních údajů do těchto jurisdikcí (celý seznam viz zde http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). V zemích, které toto schválení nezískaly (např. Rusko), bude požadován buď váš souhlas s přenosem nebo přenos proběhne v souladu se smluvními podmínkami, které schválila Evropská komise a které ukládají stejné povinnosti týkající se ochrany údajů přímo příjemci, pokud není příslušnými právními předpisy na ochranu údajů povoleno uskutečnit tento přenos bez těchto formalit.

Pokud máte zájem prohlédnout si kopii konkrétních opatření používaných při vývozu vašich osobních údajů, kontaktujte nás.

Všechny strany mimo EU, kterým se osobní údaje zpřístupní, zpracovávají údaje, plní a doručují objednávky a poskytují služby podpory v zastoupení Provozovatele. Provozovatel rovněž může přenést souhrnné informace o užívání stránky Provozovatele třetím stranám, avšak nebudou obsahovat informace, které by mohly být použity k vaší identifikaci. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud se domnívá, že zveřejnění je nezbytné pro ochranu práv Provozovatele a / nebo pro dodržení opatření uloženého v soudním řízení, na žádost od regulačního orgánu nebo jakéhokoli jiného právního řízení, jehož je Provozovatel součástí.

Pokud zákon nestanoví jinak, nebude Provozovatel bez vašeho souhlasu sdílet, prodávat ani distribuovat žádné osobní údaje, které mu poskytnete.

Pokud podnik Provozovatele vytvoří společný podnik s jiným subjektem nebo bude jinému subjektu prodán / dojde k fúzi, mohou být informace o vás poskytnuty novým obchodním partnerům či vlastníkům Provozovatele.

Uživatelé do 16 let

Pokud jste ve věku 16 let a méně, požádejte prosím dříve, než Provozovateli poskytnete jakékoliv osobní údaje, vaše rodiče nebo opatrovníky o souhlas. Uživatelé bez tohoto souhlasu nejsou oprávněni poskytnout Provozovateli osobní údaje.

Jiné internetové stránky

Na internetových stránkách Provozovatele se mohou vyskytnout odkazy na jiné internetové stránky, které jsou mimo kontrolu Provozovatele, a nevztahuje se na ně toto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookies. Pokud prostřednictvím těchto odkazů navštívíte jiné stránky, mohou od vás provozovatelé těchto stránek získat informace, které pak použijí v souladu s jejich prohlášením o ochraně osobních údajů, které se od prohlášení Provozovatele může lišit. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jejich prohlášení nebo za zpracování vašich osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů, souborech cookies a smluvní podmínky jakýchkoli propojených nebo odkazovaných internetových stránek, které navštívíte, dříve než odešlete jakékoli osobní údaje na takové internetové stránky třetích stran.

Zabezpečení dat a uchování dat

Na ochranu vašich dat před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, nepředvídané ztrátě, zničení a poškození, a to v on-line i off-line prostředí, Provozovatel používá striktně fyzické, elektronické a organizační bezpečnostní opatření. Vaše údaje jsou uchovány tak dlouho, jak je to potřeba pro daný účel shromažďování údajů a následně jsou uchovány tak dlouho, jak to vyžaduje zákon.

Přenosy dat prostřednictvím internetu a omezení odpovědnosti

Zatímco společnost TRANSTRADE s.r.o využívá přiměřená opatření na ochranu před viry a jinými škodlivými prvky, není vzhledem k povaze internetu možné zajistit, že vaše návštěva stránek Provozovatele nebude ničím narušena a že bude bezchybná, ani že tyto stránky, jejich servery nebo e-maily zaslané Provozovatelem nebudou obsahovat žádné viry ani jiné škodlivé prvky.

Právo na přístup, opravu nebo vymazání osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo namítat a právo na přenos dat

Jste oprávněni nahlédnout do údajů, které o vás Provozovatel uchovává; můžete požádat o provedení potřebných změn, tak aby byly pravdivé a aktuální, nebo o vymazání údajů, které o vás uchovává. Můžete jej také informovat, pokud chcete omezit zpracování údajů nebo namítat zpracovávání osobních údajů, které o vás uchovává. Pokud tak chcete učinit, prosím kontaktujte Provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů. Máte také právo poskytnout údaje, které o vás uchovává jinému poskytovateli služeb dle vašeho výběru. Je třeba zdůraznit, že na výkon těchto práv se vztahují určité výjimky, a proto je nebudete moci uplatnit ve všech situacích.

Odvolání souhlasu

V případě, že vás Provozovatel požádal o souhlas se zpracováním osobních údajů, které o vás uchovává, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat, aniž byste ovlivnili zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. Pokud tak chcete učinit, prosím kontaktujte Provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů.

Stížnost

Máte právo podat stížnost na kontrolní orgán pro ochranu osobních údajů na lokální úrovni zasláním své žádosti na Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt naleznete na https://www.uoou.cz/.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv připomínky, dotazy či žádosti týkající se používání vašich osobních údajů, nebo pokud máte jakoukoli otázku týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookies, kontaktujte nás prosím na této e-mailové adrese: sekretariat@transtrade.sk. Vaše otázky a návrhy týkající se tohoto prohlášení uvítáme.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookies

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookies pravidelně kontrolujte, abyste byli informováni o případných změnách. Ačkoli si vyhrazujeme právo toto prohlášení upravit či doplnit, budeme vás prostřednictvím těchto stránek o jakékoli významné změně informovat přinejmenším po dobu 30 dnů po provedení změny.