fbpx
Nahoru

Právní upozornění

Identifikace a vlastnická práva

CALVO.CZ, je webová stránka ve vlastnictví LUIS CALVO SANZ S.A., CIF: A-15017205, CARRETERA CORUÑA – FINISTERRE KM. 34.5 / 15106 CARBALLO (LA CORUÑA), zapsaná v obchodním rejstříku La Coruña, svazek 211, kniha 86, sekce 3, list 17, strana 779 (první zápis) Email: lopd.datos.personales@calvo.es

Na základě toho je zaručeno, že společnost www.calvo.cz splňuje zákon č. 34/2002 ze dne 11. července o informační společnosti a elektronickém obchodu.

Přijetí podmínek uživatelem

Každý, kdo přistupuje k webovému serveru, bude mít postavení uživatele www.calvo.cz. Používání stránky www.calvo.cz uživatelům, znamená úplné akceptování zde uvedených všeobecných podmínek, takže pokud uživatel s nimi nesouhlasí, musí se zdržet používání této webové stránky. Uživatel se zavazuje nepoužívat portál www.calvo.es nebo jeho služby a obsah způsobem, který je v rozporu s ustanoveními platných právních předpisů, které se vztahují na jeho provádění. Odpovědná společnost si vyhrazuje právo odebrat přístup na portál bez předchozího upozornění každému uživateli, který porušuje toto právní upozornění. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto všeobecné podmínky používání, jakož i jakékoli další obecné nebo specifické podmínky, pravidla používání nebo upozornění z nich vyplývající. Rovněž si vyhrazuje právo kdykoliv upravit prezentaci, konfiguraci a umístění webových stránek, jakož i obsah a podmínky, které jsou nezbytné pro jejich používání.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že přístup a používání webových stránek a obsahu v nich obsažených probíhá volně a vědomě, výhradně pod svou odpovědností. Uživatel se zavazuje přiměřeně a zákonně používat webovou stránku a její obsah a aplikace v souladu s platnými právními předpisy, všeobecnými podmínkami, morálkou, obecně uznávanými dobrými zvyky a veřejným pořádkem.

Uživatel bere na vědomí, že přístup na stránku www.calvo.es je zcela bezplatný, s výjimkou těch služeb nebo aplikací, které jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách čili služby, které budou uživatelům jasně identifikovatelné a budou mít možnost je využívat nebo ne.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na externí stránky, na kterých společnost LUIS CALVO SANZ, S.A. nenese zodpovědnost za kvalitu, spolehlivost, přesnost a / nebo pravdivost služeb, informací, prvků a / nebo obsahu, na které se vztahuje nebo doporučuje s výjimkou prohlášení příslušného orgánu s opačným účinkem nebo oznámení či žádosti třetích stran, že LUIS CALVO SANZ, S.A. prokáže, že je legální a že nepoškozuje výrobky nebo práva třetí strany odpovědné za náhradu škody. Pokud si některý z uživatelů stránky myslí, že informace, ke kterým se dostal jsou nezákonné nebo škodlivé pro jejich vlastnictví a práva, oznamte prosím prostřednictvím e-mailu na lopd.datos.personales@calvo.es, aby odstranily nebo zakázaly odpovídající odkaz.

Také neexistuje žádná záruka na trvalý přístup ani správné prohlížení, stahování nebo používání prvků a informací obsažených na webových stránkách, které mohou být omezovány, bráněny nebo přerušeny faktory, které jsou mimo kontrolu.

LUIS CALVO SANZ, S.A. neodpovídá za názory vyjádřené uživateli na webu prostřednictvím žádné ze svých aplikací, ani za zákonnost, spolehlivost, pravdivost nebo přesnost informací poskytovaných prostřednictvím portálu třetími stranami, které nejsou součástí portálu.

Údaje, které poskytly nezletilé osoby a zejména osoby mladší 14 let, budou sbírány, zpracovávány a spravovány v souladu s platnými právními předpisy v této oblasti.

Bez ohledu na výše uvedené se uživateli zaručuje, že všechny služby poskytované prostřednictvím portálu budou uzavřeny s legitimními vlastníky, získají originální produkty, které respektují současnou legislativu a španělský právní systém.

Duševní vlastnictví

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že všechna práva duševního vlastnictví týkající se obsahu a jakýchkoliv dalších prvků vložených na webové stránce patří společnosti LUIS CALVO SANZ, S.A.

LUIS CALVO SANZ, S.A. je vlastník práv, které se integrují do grafického designu webové stránky, menu, navigačních tlačítek, HTML kódu, textů, textur, grafiky a jiného obsahu webové stránky.

Obsah www.calvo.es nesmí být reprodukován jako celek ani jako jednotlivé části, ani přenášen či registrovaný jakýmkoli systémem k vyhledávání informací v jakékoli formě nebo na jakémkoli médiu, pokud nemáte předchozí písemné oprávnění od vlastníka.

Podobně je zakázán jakýkoliv druh využívání včetně všech druhů reprodukce, distribuce, přiřazení třetím stranám, předchozí komunikace a transformace prostřednictvím jakéhokoli nosiče a média.

Nedodržení těchto zákazů legalizuje LUIS CALVO SANZ, S.A. aby provedly příslušné právní kroky.

Ochrana osobních údajů

Informace poskytnuté uživatelům prostřednictvím kteréhokoliv z formulářů na webové stránce, budou zahrnuty do jednoho nebo více souborů, za které odpovídá LUIS CALVO SANZ S.A. se sídlem v Carretero CORUÑA – Finisterre KM. 34,5 / 15106 CARBALLOVÁ (LA CORUÑA).

Vaše údaje budou, s vaším souhlasem, zpracovány s cílem poskytnout požadované služby, pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru a přizpůsobit tyto služby tak, aby se zlepšila jeho kvalita vůči uživateli a odpověděla nebo odesílala informace požadované uživatelem.

Také, pokud odsouhlasíte zaškrtnutím příslušného políčka, budou vaše údaje použity k odesílání informací o nových produktech nebo službách podobné těm, které byly původně smluvně dohodnuté nebo které by vás mohly nějakým způsobem zajímat, včetně elektronických, a to i v případě, že vztah s uživatelem skončí.

Vaše údaje budou na základě výše uvedených účelů uchovány, dokud uživatel nenamítne nebo nevyjádří nesouhlas vůči popsanému zacházení s osobními údaji.

Poskytnutím vašich údajů zaručujete, že jste si přečetli a výslovně akceptovali zpracování vašich osobních údajů, jak je uvedeno. Kdykoliv však můžete daný souhlas odvolat, jakož i uplatnit svá práva na přístup, opravu, vymazání, námitky, omezení zpracování a přenosnost, pokud jsou uvedená práva použitelná, a to prostřednictvím e-mailu Lopd.datos.personales@calvo.es, přičemž musíte poskytnout fotokopii vašeho OP nebo rovnocenného dokumentu jako i specifikaci vaší žádosti.

Také, pokud si myslíte, že s vašimi údaji bylo nesprávné zacházeno, máte nárok podat žádost na Španělské agentuře pro ochranu dat (C / Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es).

Společnost CALVO přijala nezbytná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů a zabránění jejich změně, ztrátě, zacházení nebo neoprávněnému přístupu, berouce v úvahu stav technologie, povahu uložených dat a rizika, kterým jsou vystaveny, ať už pocházejí z lidské činnosti nebo z fyzického nebo přírodního prostředí.

Uživatel si však musí uvědomit, že bezpečnostní opatření na internetu nejsou neproniknutelná.